logo
Legislatie

Decizii Presedinte

Legislatie nationala

SEN

- Hotarare nr. 862 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice

- Normele metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

SEAP

Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Legea  101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

OG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii

PCUe

Hotararea nr 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic

- Hotararea nr 542/2003 pentru aprobarea Normelor de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice si aprobare a listei cercetarilor statistice incluse in sistemul electronic

- Hotararea nr 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr 365/2002 privind comertul electronic

- Legea nr 68/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania

- Legea nr 365/2002 privind comertul electronic

- Legea nr 455/2001 privind semnatura electronica

- Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Ordonanta de urgenta nr 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de  a furniza servicii in Romania

- Ordonanta de urgenta nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

SNEP

- Hotararea nr 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

- Ordinul 95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

- Ordinul nr 173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

- Hotararea nr 1070/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

SAET

- Hotararea nr 1173/2003 privind distribuirea electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa

- Ordonanta nr. 74 din 2008, pentru modificarea si completarea OUG 109/2005 privind transporturile rutiere

- Legea 92/2007 a Serviciilor de transport Public Local

- Ordinul nr 2514/2006 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006

- Ordonanta 109/2005 privind transporturile rutiere

- Ordinul 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean

- Ordinul 174/2007 pentru modificarea Ordinului nr. 134/2007, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean

- Legea 218/2009 privind aprobarea OUG nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea OUG 109 /2005 privind transporturile rutiere

LEGISLATIE EUROPEANA

- Directiva 2003-98-ec privind reutilizarea informatiilor din sectorul public

- Directiva 2006-123-ec privind serviciile în cadrul pietei interne

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1177/2009 R al comisiei europene din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii

- DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI
de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste ameliorarea eficacitatii cailor de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitii publice
- REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 al comisiei europene din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE)nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice(CPV) si al Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice,in ceea ce priveste revizuirea CPV

REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 al comisiei europene din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE)nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice(CPV) si al Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice,in ceea ce priveste revizuirea CPV

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 al comisiei europene din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului

- Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)

- Regulamentul (CE) NR. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)

- DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI
din 31 martie 2004 de modificare de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale.

-  DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI
din 31 martie 2004 de modificare privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii.

- Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnaturile electronice

- Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna (directiva privind comertul electronic)